آموزش کاشت و پرورش

صفر تا صد کلم گل رنگی

فصل کاشت کلم گل رنگی از بهار تا پاییز می باشد.  زمان کاشت تا برداشت محصول ۶۵ روز بعد از نشاء برای ارقام زود رس و ۱۰۵ روز برای ارقام دیر رس. مدت زمان جوانه زدن ۵-۷ روز
خاک خاک سبک همراه کود دامی پوسیده با ( ۷=‏ph‏ )‏
نور مورد نیاز گیاه (نور خورشید) متوسط
دمای مورد نیاز گیاه آب و هوای معتدل
آبیاری و رطوبت کمی مرطوب
میزان بذر لازم در هر مترمربع ۳۰۰ گرم در هکتار به صورت خزانه کاری

روش کاشت از طریق بذر است. بعد از ۲ الی ۳ ماه بسته به زودرس و یا دیر رس بودن گونه ای که کاشته ایم ، نشاء کلم رو به زمین اصلی انتقال میدهند.

زمان بذرپاشی در خزانه نسبت به انواع کلم متفاوت است. به عنوان مثال، کلم های زودرس را در دی و بهمن و انواع نیمه زودرس از بهمن تا اواخر اسفند و انواع پاییزه را می توان تا اواخر اردیبهشت نیز خزانه گرفت. کلم های دیررس در اواسط مرداد خزانه گرفته می شود. دوره پرورش کلم ها در خزانه معمولاً ۷ تا ۸ هفته است. دمای خزانه تا هنگام جوانه زدن بذر بین ۱۶ تا ۲۰ درجه سانتیگراد و سپس بین ۱۴ تا ۱۶ درجه سانتیگراد تغییر می کند. دمای خزانه پس از دو برگه شدن باید حداکثر بین ۱۰ تا ۱۲ درجه سانتیگراد کاهش یابد. محیط خزانه نیز باید همواره نور و تهویه کافی داشته باشد.

نوبرکاری

برای آن که کلم گل رنگی را به صورت نوبر بکارند ، در پائیز بذر آن را در خزانه و یا شاسی کاشته و روی آن را با خاک برگ پوسیده پوشانیده و سپس آبیاری می نمایند . پس از سبز شدن و زمانی که گیاه ۴ برگه شد خزانه را آب داده تا پای ریشه ها سست شود ، آنگاه بوته های جوان را از خزانه درآورده و در خزانه دوم که آفتاب رو باشد می کارند .

شرایط آب و هوایی شبیه کلم پیچ است به نظر میرسد نقش عامل دما درتولید کلم گل بیش از عوامل فتوپریود و رژیم آبیاری است. کلم گل رنگی نیز همانند سایر کلمها گیاه فصل خنک است و نسبت به دمای پایینتر از۴ و بالاتر از ۳۸ درجه سانتیگراد حساس است. دمای مناسب برای این گیاه ۲۷ درجه با طیف حرارتی بین ۷ ـ ۲۹ درجه سانتیگراد است. رشد و نمو مجموعه خوراکی کلم گل تابع شرایط دما قرار میگیرد. افزایش آن تا مرز ۲۲ درجه سانتیگراد افزایش رشد را در پیدارد رشد و نمو مجموعه خوراکی کلم گل تابع شرایط دما قرار می گیرد . افزایش دما تا مرز ۲۲ درجه سانتیگراد افزایش رشد را در پی دارد . وزن قسمت خوراکی بستگی به ارقام مختلف این گیاه دارد و با افزایش مقدار برگ در گیاه افزایش می یابد . بنابراین هر گونه اختلالاتی در رشد و نمو برگ طی دوره رشد می تواند بر وزن قسمت خوراکی تاثیر گذارد . رشد و نمو کلم گل پس از بذر پاشی در خزانه طی چهار مرحله زیر انجام می گیرد

اول – مرحله پرورش نشا

دوم – مرحله رویشی که طی آن رشد و نمو برگها و تشکیل قسمت خوراکی گل تا دمای ۲۲ درجه سانتیگراد حاصل می گردد .

سوم – بهارش که به مرحله رویشی پایان می دهد . تولید گل در ارقام زودرس اروپایی در دمای ۲۲ تا ۲۴ درجه سانتیگراد ، در ارقام زمستانه در دمای ۱۶ تا ۱۸ درجه سانتیگراد و در ارقام مناطق گرمسیری ابتداء در دمای ۲۸ تا ۳۰ درجه سانتیگراد تشکیل می شود . سرمای موثر بهارش بین ۷ تا ۱۴ درجه سانتیگراد و به مدت ۱۰ روز است .

چهارم – رشد قسمت خوراکی که با افزایش دما حدود ۲۲ درجه سانتیگراد سرعت می یابد


کلم گل رنگی نسبت به کمبود آب و سله بستن خاک بسیار حساس است از این نظر خاکهای سنگین با مواد آلی کافی که ظرفیت آبی خوبی دارند برای زراعت این گیاه در نظر میگیرند زمینهای آبگیر و یا خشک باعث میشود که قسمت خوراکی آن زودتر ازموعد مقرر تشکیل شودو به علت عدم جذب مواد غذایی کافی، مجموعههای کوچک و تحلیل رفته تولید شود.
برای انواع زودرس خاکهای سبک و یا هوموسی با آب کافی مناسب است. انواع تابستانه و پاییزه را میتوان در خاکهای با تلاقی و رسی نیز کشت نمود.
احتیاجات غذایی کلم گل رنگی بسیار زیاد است علاوه بر کود حیوانی می توان نسبت به تنوع واریته و جنس خاک مقادیری حدود ۱۸۰ کیلوگرم ازت، ۹۰ کیلوگرم p۲o۵ و ۲۷۰ کیلوگرم k۲o در هکتار توصیه نمود. کودهای ازته به صورت سرک در ۳ نوبت داده می شود. در مناطقی بابارش زیادکود ازته بیشتری درنظر میگیرند.

در طی دوره رشد و نمو این گیاه علاوه بر وجین و آبیاری ، از آنجایی که در موقع پیدایش گل ، آفتاب رنگ سفید آنرا تیره و یامتمایل به زرد میکند، لذا باید کلم گل را از تابش مستقیم و نور شدید خورشید حفظ کرد . این عمل را سفیدکردن گلکلم مینامند با بستن انتهای برگها به نحوی عمل می شود که گل گیاه بین برگها و دور از تابش مستقیم آفتاب قرارگیرد.

نوشته های مشابه