اگر فکر میکنید تخصص یا تجربه و دانش خاصی دارید که میتواند در پیشبرد اهداف فردین کشت کمک نماید فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید تا در صورت نیاز با شما تماس بگیریم.