آموزش کاشت و پرورش

نکات مهم در پرورش کلم گل رنگی

کلم گل های رنگی به کمبود عنصر فسفر بسیار حساس هستند. حتما از دسترس بودن منابع غنی فسفر در اطراف گیاه اطمینان حاصل کنید. کمبود فسفر باعث کچلی و رنگ پریدگی و یا عدم رنگ پذیری کلم های رنگی به خصوص بنفش می شود.

مبارزه سریع و فوری با علف های هرز در پرورش خانواده کلم ها اهمیت زیادی دارد. یک هفته قبل از کاشت سه تا پنج لیتر سم تری فلورالین همراه با اولین ابیاری صورت گیرد. اما تجربه فردین کشت نشان می دهد که همزمان با کاشت نشا هم مشکلی ایجاد نمی کند تا بذرهای علف هرز را عقیم کند

همچنین باید دقت کرد دمای محیط بیشتر از بیست درجه سانتی گراد نباشد چرا که باعث وارفتگی و گلدهی زود هنگام کلم ها خواهد شد.

نوشته های مشابه