آموزش کاشت و پرورش

نکات کاربردی در کاشت نهال لیمو ترش

کاشت نهال لیمو

به منظور احداث باغ و کاشت نهال لیمو ترش لازم است قبل از هر چیز آزمون خاك از دو عمق صفر تا 30 و 30 تا 60 سانتی متري انجام و از کاشت در مناطقی که اسیدیته خاك و آب بالاتر از هفت بوده و یا ضریب هدایت الکتریکی آب و خاك بیش تر از یک و نیم میلی موس بر سانتی متر است پرهیز شود. توجه به زهکش دار بودن زمین و تراس بندي صحیح زمین در مناطق شیب دار، از ضروریات احداث مناسب باغ هاي لیمو ترش محسوب می شوند. پس از انتخاب محل احداث باغ لیمو ترش، لازم است خاك مرغوب تهیه و پس از اختلاط با ماسه رودخانه ای و کود پوسیده دامی (به نسبت هاي حجمی برابر) به عنوان بستر اولیه کاشت نهال لیمو در چاله هاي حفر شده ریخته شود. عملیات چاله کنی دستی یا مکانیزه بوده و براي هر نهال گودالی به عمق 50 تا 100 سانتی متر و قطر دهانه 80 تا 100 سانتی متر حفر می شود. مخلوط خاکی تهیه شده لازم است در بخش پایینی گودال که محل توسعه ریشه هاست ریخته شود و نهال روي آن به گونه اي مستقر شود که محل طوقه اندکی بالاتر از سطح خاك قرار گیرد.

کاشت نهال لیمو

کاشت نهال لیمو

برای مشاهده انواع نهال کلیک کنید.

در کاشت نهال لیمو باید دقت شود تا قبل از استقرار نهال در داخل گودال، ریشه ها به صورتی مختصر هرس شوند تا ضمن تحریک ریشه زایی، بخش هاي آسیب دیده ریشه نیز التیام پیدا کنند. هم چنین متناسب با هرس ریشه ها لازم است بخش هوایی نهال ها نیز هرس شوند. در مرحله بعدي هرس لازم است تعداد 3 تا 6 شاخه اصلی که در جهات مختلف پیرامون تنه بوده و فاصله خوبی از یکدیگر را دارا هستند، انتخاب و سایر انشعابات را حذف کرد. به این ترتیب، ساختاري قوي براي درخت پایه گذاري می شود.

علاوه بر آنچه که ذکر شد، باید در سنین 3 تا 4 سالگی ضمن بررسی مجددي که براي انتخاب شاخه هاي اصلی درخت می شود، با اجراي هرسی سبک، شاخه هایی را که خیلی به هم نزدیک و یا درهم فرو رفته اند حذف کرد. بدیهی است که این هرس نباید موجب تحریک رشد رویشی درخت جوان شود. هرس درختان لیمو ترش در سال هاي بعد تنها محدود به حذف شاخه هاي نرك، چوب هاي خشک و انشعابات مزاحم در بخش داخلی تاج خواهد بود. مناسب ترین فاصله کاشت درختان لیمو برابر 5 در 6 متر بوده و بهتر است که ردیف ها در امتداد شمالی جنوبی باشند. مستقر کردن قیم هایی با ارتفاع متناسب با نهال در داخل چاله و هم زمان با کاشت نهال ها یکی از عملیات مراقبتی است که به تولید درختانی خوش فرم و با تنه اي صاف کمک می کند. قبل ازکاشت نهال مقادیر فسفر و پتاسیم به خاك اضافه میشود. کودها بایستی در چاله کاشت نهال جاي گذاري شوند ولی در تماس با ریشه نهال نباشد، بلکه بایک لایه خاك جدا گردد تا ریشه نهال تماسی با کودهاي فسفاته و پتاسه نداشته باشد.

برای مشاهده انواع نهال لیمو مثل لیمو خارکل، لیمو ترش چهار فصل، لیمو گلابی، لیمو ترش فری و لیمو تو سرخ کلیک کنید.

توصیه مصرف کودهاي ریز مغذي

براي تأمین عناصر ریز مغذي مانند آهن، منگنز، روي و مس از ترکیباتی نظیر سولفات آهن، سولفات روي، سولفات منگنز و سولفات مس در چاله کاشت نهال لیمو نظیر روش مصرف کودهاي فسفاته و پتاسه به کار می رود. میزان مصرف کودهاي سولفات آهن، سولفات منگنز و سولفات روي و سولفات مس به ترتیب براي هر چاله کاشت300 گرم، 200 گرم، 200 گرم و 50 گرم می باشد. کودها بایستی در کف گودال قرار داده شود و با ریشه تماس نداشته باشد تا باعث سوختگی ریشه و خشک شدن نهال کاشت شده نشود. کودهاي نیتروژن دار و پتاسیم دار در سه مرحله با شروع رشد در قبل از بهار و دو تقسیط دیگر تا قبل از شروع گرما در اوایل و اواسط بهار مصرف شود. لازم به ذکر است که در صورت استفاده از سیستم کود آبیاري میتوان تعداد تقسیط را به 6 تا 8 مرتبه نیز افزایش داد. بهتر است کود فسفر در شروع فصل رشد در اواخر اسفند و یا اوایل بهار به صورت کاربرد در خاك استفاده شود.

محلول پاشی درختان لیمو در فاصله زمانی بهار تا اواخر اردیبهشت، به دفعات سه الی چهار بار در سال، به وسیله 4 سال اول مفید است. تغذیه برگی عناصر میکرو در زمانی که برگ هاي بهاره، تابستانه و پاییزه جوان باشند به گونه اي که دو سوم برگ ها کاملاً توسعه یافته اما قبل از بلوغ کامل می باشند محلول حاوي مس، روي، منگنز و آهن قابل توصیه است. به هرحال، محلولپاشی ها بایستی بیشتر در زمان جست هاي بهاره انجام شود. مناسب ترین زمان محلولپاشی قبل از ساعت 9 صبح و یا بعد از ساعت 6 عصر است.

بهترین شرایط آب وهوایی براي محلولپاشی زمانی است که دماي هوا 18 درجه سانتیگراد، سرعت وزش باد کم (حداکثر سرعت وزش باد 8 کیلومتر بر ساعت)، رطوبت نسبی هوا بالا  بین 29 تا 24 ساعت بعد از محلولپاشی نیز اهمیت ویژه ایی دارد. (بیشتر از 70 درصد) باشد. در ضمن کم بودن احتمال بارندگی در 48 محلول پاشی در زمانی که گیاه نیاز به آبیاري ندارد (چند روز پس از آبیاري) باید انجام شود. علاوه براین، توصیه میشود. پس از محلولپاشی باغ آبیاري شود. از آنجا که اغلب روزنه هاي مرکبات در سطح زیرین برگ قرار دارند، لذا توصیه می شود محلولپاشی به طور کامل انجام شود. دامنه اسیدیته محلول نیز باید کنترل شود. توجه گردد که از سم پاشی برای محلولپاشی استفاده شود که توان پودر کردن محلول را داشته باشد. لازم به ذکر است که محلول پاشی باید حداقل با فاصله ي دو هفته اي انجام شود تا درخت فرصت کافی براي سوخت وساز عناصر غذایی و مقابله با تنش هاي اسمزي اضافه شده را داشته باشد.

کاشت نهال لیمو

 نهال لیمو ترش

 براي رشد بهتر نهال ها تا سن باروري محلول پاشی هاي زیرانجام شود:

1- محلول پاشی سولفات آهن، منگنز و روي جمعا با غلظت دو در هزار در زمان خنکی هوا و در سه مرحله از اوایل دوره رشد (اواخر زمستان) شروع و در قبل از شروع گرما در اواخر بهار پایان پذیرد. هریک از نمک هاي سولفات آهن، روي یا منگنز را به تنهایی می توان حداکثر با غلظت دو در هزار محلول پاشی کرد. در  صورت آمیختن چندین کود یا کود مربوطه با سموم، از قابلیت اختلاط آنها مطمئن بوده و از بروز رسوب درتانک جلوگیري شود. به طور کلی بهتر است براي هر نوع محلولپاشی، محلول را در ظرف دیگري درست کرده و پس از گذراندن از صافی مورد استفاده قرار گیرد.

2- محلول پاشی نیترات کلسیم با غلظت دو درهزار در زمان خنکی هوا توصیه می شود (زمان محلول پاشی مشابه بند فوق الذکر است).

3- رخداد کمبود آهن تحت شرایط قلیائی و اسیدیته بالا بسیار محتمل است. با کاربرد دوره اي کلات هاي آهن مناسب براي خاك ها با اسیدیته بالا در بهار، می توان کمبود آهن را جبران کرد. درصورت مشاهده زردبرگی (کلروز آهن) ازکلات آهن EDDHA (6 درصد) هر بار به میزان 20 تا 30 گرم براي هر درخت (دو یا سه بار در سال) استفاده شود.

4- استفاده از انواع کلات هاي محلول پاشی آهن، منگنز، روي و مس تجاري به شرط اثر بخشی و معتبر بودن شرکت سازنده و طبق دستورالعمل کاربردي مجاز می باشد.

توصیه های کاربردي کاشت نهال لیمو

احداث باغ لیموترش ترجیحا در مناطق مستعد و عاري از بیماري جاروك انجام شود. کاشت سایر ارقام مناسب لیمو (به غیر از لیموترش) نظیر پرشین لایم و لیمو سنگی (لیسبون) که مقاومت نسبتاً خوبی به بیماري دارند در مناطق آلوده، به منظور جلوگیري از تک کشتی در مناطق مورد نظر قابل توصیه است. استفاده از پایه هاي مناسب مانند نارنج و ولکامریانا که تحمل خوبی به بیماري جاروك لیموترش و سایر تنش هاي غیر زنده دارند توصیه می شود. تولید نهال سالم مورد نیاز در مناطق عاري از بیماري و داراي استاندارد و گواهی سلامت و اصالت بسیار موثر است. در مناطق آلوده قبل از احداث باغ، سمپاشی علیه ناقل بیماري (حشره زنجرك) انجام گیرد و کلیه اندام هاي درختان شامل ریشه، تنه، شاخه، برگ و میوه حذف و سوزانده شوند. علف هاي هرز نیز جمع آوري و سوزانده شوند. کشت 300 تا 350 اصله نهال از ارقام توصیه شده در هر هکتار به منظور دستیابی به محصول توصیه می شود. رعایت اصول فنی در مراحل کاشت ضروري است. بازدید مستمر ازباغ و سمپاشی برعلیه ناقل و حذف درختان آلوده، در کنترل بیماري بسیار حائز اهمیت است.

گردآوری: حاتمی

نوشته های مشابه

0 دیدگاه در “نکات کاربردی در کاشت نهال لیمو ترش

  1. masoddvji گفت:

    عالی بهتر از این نمیشه