آموزش کاشت و پرورش

بیماری سفیدک کاهو

سفیدک کاهو

کاهو گیاهی یک‌ساله از خانواده Asteraceae است. یکی از بیماری های مهم کاهو بیماری قارچی سفیدک کاهو می باشد. علائم بیماری سفیدک به صورت لکه های زرد و روشن در سطح فوقانی برگ به تدریج توسعه می یابد و سپس قهوه ای و نکروز می شوند.

در سطح زیرین برگ کاهو, کرکهای سفید یا خاکستری رنگی که اسپورانژیفورها و اسپورانژها می باشند دیده می شود. سفیدک کاهو منجر به کاهش رشد بوته ها و یا بطور کامل رشد قطع گردد.

آلودگی اواخر فصل رشد چون به برگهای خارجی حمله می کند باعث وضع نامطلوب جهت فروش و عدم بازار پسندی می شوند. قارچ زمستان و شرایط نامساعد را بصورت اسپور در بذر کاهو، خاک و بقایای گیاه آلوده سپری می کنند مناسبترین درجه حرارت برای تولید اسپورانژ ۱۵-۱۲ درجه سانتیگراد میی باشد.

نفوذ قارچ به گیاه مستقیماً از طریق اپیدرم (نفوذ مکانیکی) و یا از طریق روزنه‌های برگ صورت می گیرد. مناطق معتدل مرطوب یا شبهای مه‌آلود و یا بارانی بیماری را افزایش می دهد.

کنترل بیماری سفیدک کاهو از طریق راهکار های زیر است : ۱- شناسایی و کشت ارقام مقاوم ۲- استفاده از سموم زینب، مانب یا مانکوزب (دیتان ام ۴۵) به نسبت دو در هزار در اولین مشاهده علائم بیماری . و رعایت تناوب زراعی در کاهش بیماری موثر می باشد.

نوشته های مشابه