عمومی

نیازهای اقلیمی گلابی

نیازهای اقلیمی گلابی

درختان گلابی، خزاندار بوده و به ندرت به صورت درخت یا درختچه همیشه سبز دیده می شوند و در مناطق معتدله نیمکره شمالی و جنوبی دنیا کشت و کار می شوند. گل هاي گلابی زودتر از سیب بازشده و هرساله تعدادي از آن ها در اثر سرماي دیررس بهاره خسارت می بینند. بنابراین اطلاع از نیازهای اقلیمی گلابی برای کشت و کار موفق آن توصیه می شود. در ادامه با ما همراه باشید.

ارقام گلابی در ایران

ارقام غالب گلابی ایران شامل ارقام بومی شاه میوه (در انواع گوناگون شامل شاه میوه کرج، شاه میوه اصفهان و …)، نطنزي، سردرودي، تاشکندي، سبري، درگزي و ارقام وارداتی شامل ویلیامز، دوشس، اسپادونا و در سطوح کمتري ارقام بیروتی و فلسطینی می باشند.

کشت و پرورش درختان گلابی در دنیا سابقه دیرپایی دارد. انواع گوناگون ارقام بازرگانی گلابی که امروزه در سراسر دنیا کشت می شوند، از انتخاب گونه هاي وحشی و یا با انجام برنامه هاي اصلاح و دو رگ گیري به وجود آمده اند. هم اکنون بیش از 2500 رقم گلابی در دنیا وجود دارد که براي مصارف گوناگون تازه خوري و صنایع تبدیلی کشت و کار می شوند.

برای خرید نهال گلابی اسپادانا پیوندی دو ساله کلیک کنید.

دلایل کشت کمتر گلابی در اکثر مناطق

در اکثر نقاط دنیا به ویژه در ایران، گلابی در کنار سیب از مهم ترین میوه هاي دانه دار می باشد. ولی همواره سطح کشت آن کمتر از سیب است، مگر در مناطقی که به علت شرایط برتر اقلیمی یا اقتصادي، گلابی مهم ترین میوه بازرگانی محسوب می شود. این محصول جزو میوه هایی است که به علت ارزش غذایی، عطر و طعم دلپذیر، همواره مورد توجه مصرف کنندگان بوده است.

گلابی به دلیل داشتن ارقام گوناگون، سازگاري با اقلیم هاي گوناگون و دامنه بردباري وسیع در انواع خاك ها و عوامل نامساعد محیطی در بسیاري از مناطق معتدله مورد کشت و کار قرار می گیرد. درخت گلابی صرف نظر از بیماري آتشک به طیف گستردهاي از آفات و بیماري هاي درختان میوه، پایدارتر از سایر درختان میوه است. با توجه به مزایاي نسبی کشت گلابی از نظر مدیریت باغ، از این نظر کشور ما داراي پتانسیل هاي بسیار بیشتري در زمینه کشت، پرورش و صادرات این محصول به بازارهاي جهانی است. این محصول طی دو دهه گذشته به دلیل از بین رفتن سطح وسیعی از باغات دیرین، به دلیل بیماري آتشک، دچار کمبود در بازار شده است. البته در مناطقی که به نیازهای اقلیمی گلابی توجه شده و متناسب با این نیازها کشت شده اند سطح کشت قابل قبولی وجود دارد.

برخلاف میوه سیب که کشت و پرورش آن تقریبا در تمام کشورهاي جهان انجام می گیرد، کشت و کار گلابی به گستردگی سیب نیست. تولید جهانی گلابی تنها در حدود یک چهارم تولید جهانی سیب است. عمده مناطق تولید گلابی، استان هاي تهران، خراسان، آذربایجان شرقی و غربی، اصفهان، قزوین و اردبیل است. بیشترین مقدار تولید این گیاه در دنیا از آنِ کشورهاي چین، ایتالیا، آمریکا، آرژانتین، اسپانیا، آفریقاي جنوبی و شیلی می باشد.

گلابی بیروتی پیوندی که پر محصول است و عمر اقتصادی آن 30 سال برآورد شده است. برای خرید نهال کلیک کنید. 

نیازهای اقلیمی گلابی

نیاز سرمایی گلابی بسته به نوع رقم در حدود 600 الی 1500 ساعت دماي کمتر از7 درجه سانتی گراد است. به عنوان مثال رقم ویلیامز تعداد ساعت بیشتري نسبت به اکثر ارقام تجاري نیاز دارد ( 1000 الی 1100 ساعت). لذا در مناطقی که گلابی کشت می شود، باید به نیاز سرمایی آن توجه شود. اکثر ارقام گلابی، سرماي زیاد زمستان را به خوبی بردباري می کنند و کمینه مطلق در دوره خواب، حدود 25 – درجه سانتی گراد گزارش شده است. از نظر گاه سرماي بهاره، به علت دیر شکوفه کردن گلابی، در مقایسه با درختان هسته دار، کمتر در معرض سرماي بهاره قرار دارد ولی از سیب، آسیب پذیرتر است. گل هاي گلابی در بهار کمی زودتر از سیب باز می شوند، به همین دلیل نسبت به سیب بیشتر در معرض خطر سرماي بهاره قرار می گیرند. در تابستان، گلابی گرما را بیشتر از سیب بردباري می کند. حرارت تابستانه موجب بهبود کیفیت میوه گلابی شده و موجب دوام و دیررسی آن (برخلاف میوه هاي هسته دار) می شود. جلگه هاي گرم محیط مناسبی براي پرورش گلابی محسوب می شوند.

گلابی از گونه هاي بردبار به رطوبت نسبی بالا در هوا و خاك است و مورفولوژي میوه و برگ چرمی نشان از بردباري بالاي گیاه و محصول به رطوبت و بارندگی دارد به همین دلیل ایده آل استان هاي شمال مانند مازندران است در عین حال ارقام بومی در استان اصفهان، نشان از وجود بردباري مناسب به خشکی در هوا در حاشیه کویر را می دهد.

 نیازهای خاکی گلابی

درخت گلابی از نظر عادت رشد، طرز کشت و داشت و نیازهاي محیطی بسیار شبیه سیب است و در خاك هایی که سیب رشد می کند می توان آن را پرورش داد، ولی ریشه آن در برابر رطوبت خاك از تمام گیاهان خزاندار دیگر پایدارتر است. در خاک های آهکی دچار کلروز می شود. گلابی تا شوري خاك 5/5 دسیزیمنس بر متر را تاب می آورد. خاك خیلی سنگین براي گلابی مناسب نمی باشد.

نوشته های مشابه

0 دیدگاه در “نیازهای اقلیمی گلابی

  1. حسنعلی نضیری گفت:

    خوب تشکر