مقالات تخصصی

اهمیت محلول پاشی در پاییز و نقش عنصر بُر در گیاهان

  در این مقاله کوتاه و کاربردی میخواهیم به  اهمیت محلول پاشی در پاییز و نقش کمبود عنصر بُر در گیاهان بپردازیم.

 • عنصر بُر در توسعه‌ سلولی‌، تقسیم‌ سلولی‌، متابولیسم‌ اسید نوكلئیك‌، متابولیسم‌ كربوهیدرات‌ و پروتئین‌، در تكامل‌ بافتی‌ با تأثیر در متابولیسم ‌اكسین‌ و فنل‌، توسعه‌ آوندی‌ و در انتقال‌ مواد فتوسنتزی‌ به‌ محل‌ مصرف‌ و نفوذپذیری‌ غشای‌ سلولی‌ نقش‌ اساسی‌ دارد.
 • همچنین‌ بُر در جوانه‌ زنی‌ دانه‌ گرده‌، رشد لوله‌ گرده‌ و تشكیل‌ دانه‌ و میوه‌ مؤثر می‌باشد.
 • بُر بر ‌مقدار DNA و همچنین بر سنتز آن تاثیر دارد.‌ مقدار RNA نیز در شرایط کمبود عنصر بُر بشدت كاهش‌ می‌یابد.
 • در گیاهان‌ دارای ‌کمبود عنصر بُر دیواره‌های‌ سلولی‌ به‌ شدت‌ تغییر یافته‌ و ضخامت‌ و مقدار عناصر آن‌ نسبت‌ به‌وزن‌ خشك‌ كل‌ در بافتهای‌ دارای‌ كمبود افزایش‌ می‌یابد. در این‌ گیاهان‌ مقدار زیادی‌ مواد پكتیكی‌ و نیز گلوكز وجود داشته‌ كه‌ در مجاری‌گیاهی‌ رسوب‌ كرده‌ و انتقال‌ شیره‌ گیاهی‌ را دچار اختلال‌ می‌كند.
 • در شرایط کمبود عنصر بُر فنول‌ در گیاه‌ متراكم‌ شده‌ و‌ سرعت‌ جذب‌ فسفات‌، كلر و نیز گلوكز كاهش‌ می‌یابد. به‌ علت‌ پویایی‌ نسبی‌ كم‌ بُر در گیاه‌، علائم‌ كمبود ابتدا در برگ‌های‌جوان‌ ظاهر می‌شود.
 • اولین‌ علامت‌ كمبود عنصر بُر در گیاه‌ توقف‌ رشد جوانه‌انتهایی‌ است‌ كه‌ بلافاصله‌ پس‌ از آن‌ برگ‌های‌ جوان‌ می‌میرند. مرگ‌ منطقه ‌مریستمی‌ و كاهش‌ تشكیل‌ میوه‌، همچنین‌ بد شكل‌شدن‌ وتركیدن‌ میوه‌ها و تنه‌ درخت‌ و ایجاد لكه‌های‌ چوب‌ پنبه‌ای‌ از دیگر علائم‌ كمبود عنصر بُر می‌باشند.
 • یكی‌ از سریعترین‌ واكنش‌ها نسبت‌ به‌ كمبود عنصر بُر توقف‌ رشد طولی‌ ریشه ‌است‌ كه‌ باعث‌ می‌شود ریشه‌ به‌ صورت‌ تنك‌ در آمده‌ و كپه‌ای‌ شكل‌ شود.
 •  بُر بر مقدار قند چغندر قند و نیشكر اثر گذاشته، كمبود آن سبب‌ كاهش‌ قند در آن‌ها می‌شود. غلظت‌ كلسیم و منیزیم در گیاهان‌ دارای‌ كمبود عنصر بُر 3 و 2 بار كمتر از گیاهان‌ بدون‌ كمبود می‌باشد.
 • بُر در افزایش عملكرد و كاهش بعضی از بیماری ها نظیر آتشك گلابی و در محصولات ریشه‌ای مانند چغندر قند و سیب زمینی، در انتقال مواد فتوسنتزی خیلی موثر است.
 • کمبود عنصر بُر انتقال مواد قندی را در توسعه گل دهی با كاهش میزان قند شهد، كاهش می‌دهد. بُر نقش مهمی‌ در گرده افشانی و جوانه زنی دانه گرده دارد.
 • در اثر كمبود بر ، تعداد دانه گرده، رشد دانه گرده و لوله گرده كاهش می‌یابد. بُر نقش عمده ای در فعالیتهای حیاتی گیاه داشته و در تقسیم سلولی بافتهای مریستمی، تشكیل جوانه‌های برگ و گل، ترمیم بافتهای آوندی، متابولیسم قند و مواد هیدروكربنی و انتقال آن‌ها، تنظیم مقدار آب و هدایت آن در سلول، انتقال كلسیم در گیاه و تنظیم نسبت كلسیم به پتاسیم در انساج گیاهی، سنتز پروتئین، رشد ریشه، متابولیسم چربی و سنتز پكتین، تشكیل دیواره سلولی و نقل و انتقال مواد در بین سلول ها نقش مهمی‌ ایفا می‌كند.
 • این عنصر همچنین مقاومت گیاهان را به سرما و بیماری ها افزایش می‌دهد.
 • بُر یكی از مهمترین عناصری است كه در جوانه زدن دانه گرده، تشكیل میوه و انتقال مواد فتوسنتزی به محل مصرف نقش اساسی دارد. بُر در درختان خزان كننده و همچنین در هسته دارها برای افزایش تشكیل میوه و جلوگیری از ریزش میوه و افزایش حركت دانه گرده در لوله گرده و لقاح با تخمك، ضروری است.
 • در مقالات تخصصی فردین کشت می توانید علائم کمبود نور در گیاهان را نیز مطالعه بفرمایید.

نوشته های مشابه