اهمیت محلول پاشی در پاییز و نقش عنصر بُر در گیاهان

  در این مقاله کوتاه و کاربردی میخواهیم به  اهمیت محلول پاشی در پاییز و نقش کمبود عنصر بُر در گیاهان بپردازیم.

 • عنصر بُر در توسعه‌ سلولی‌، تقسیم‌ سلولی‌، متابولیسم‌ اسید نوکلئیک‌، متابولیسم‌ کربوهیدرات‌ و پروتئین‌، در تکامل‌ بافتی‌ با تأثیر در متابولیسم ‌اکسین‌ و فنل‌، توسعه‌ آوندی‌ و در انتقال‌ مواد فتوسنتزی‌ به‌ محل‌ مصرف‌ و نفوذپذیری‌ غشای‌ سلولی‌ نقش‌ اساسی‌ دارد.
 • همچنین‌ بُر در جوانه‌ زنی‌ دانه‌ گرده‌، رشد لوله‌ گرده‌ و تشکیل‌ دانه‌ و میوه‌ مؤثر می‌باشد.
 • بُر بر ‌مقدار DNA و همچنین بر سنتز آن تاثیر دارد.‌ مقدار RNA نیز در شرایط کمبود عنصر بُر بشدت کاهش‌ می‌یابد.
 • در گیاهان‌ دارای ‌کمبود عنصر بُر دیواره‌های‌ سلولی‌ به‌ شدت‌ تغییر یافته‌ و ضخامت‌ و مقدار عناصر آن‌ نسبت‌ به‌وزن‌ خشک‌ کل‌ در بافتهای‌ دارای‌ کمبود افزایش‌ می‌یابد. در این‌ گیاهان‌ مقدار زیادی‌ مواد پکتیکی‌ و نیز گلوکز وجود داشته‌ که‌ در مجاری‌گیاهی‌ رسوب‌ کرده‌ و انتقال‌ شیره‌ گیاهی‌ را دچار اختلال‌ می‌کند.
 • در شرایط کمبود عنصر بُر فنول‌ در گیاه‌ متراکم‌ شده‌ و‌ سرعت‌ جذب‌ فسفات‌، کلر و نیز گلوکز کاهش‌ می‌یابد. به‌ علت‌ پویایی‌ نسبی‌ کم‌ بُر در گیاه‌، علائم‌ کمبود ابتدا در برگ‌های‌جوان‌ ظاهر می‌شود.
 • اولین‌ علامت‌ کمبود عنصر بُر در گیاه‌ توقف‌ رشد جوانه‌انتهایی‌ است‌ که‌ بلافاصله‌ پس‌ از آن‌ برگ‌های‌ جوان‌ می‌میرند. مرگ‌ منطقه ‌مریستمی‌ و کاهش‌ تشکیل‌ میوه‌، همچنین‌ بد شکل‌شدن‌ وترکیدن‌ میوه‌ها و تنه‌ درخت‌ و ایجاد لکه‌های‌ چوب‌ پنبه‌ای‌ از دیگر علائم‌ کمبود عنصر بُر می‌باشند.
 • یکی‌ از سریعترین‌ واکنش‌ها نسبت‌ به‌ کمبود عنصر بُر توقف‌ رشد طولی‌ ریشه ‌است‌ که‌ باعث‌ می‌شود ریشه‌ به‌ صورت‌ تنک‌ در آمده‌ و کپه‌ای‌ شکل‌ شود.
 •  بُر بر مقدار قند چغندر قند و نیشکر اثر گذاشته، کمبود آن سبب‌ کاهش‌ قند در آن‌ها می‌شود. غلظت‌ کلسیم و منیزیم در گیاهان‌ دارای‌ کمبود عنصر بُر ۳ و ۲ بار کمتر از گیاهان‌ بدون‌ کمبود می‌باشد.
 • بُر در افزایش عملکرد و کاهش بعضی از بیماری ها نظیر آتشک گلابی و در محصولات ریشه‌ای مانند چغندر قند و سیب زمینی، در انتقال مواد فتوسنتزی خیلی موثر است.
 • کمبود عنصر بُر انتقال مواد قندی را در توسعه گل دهی با کاهش میزان قند شهد، کاهش می‌دهد. بُر نقش مهمی‌ در گرده افشانی و جوانه زنی دانه گرده دارد.
 • در اثر کمبود بر ، تعداد دانه گرده، رشد دانه گرده و لوله گرده کاهش می‌یابد. بُر نقش عمده ای در فعالیتهای حیاتی گیاه داشته و در تقسیم سلولی بافتهای مریستمی، تشکیل جوانه‌های برگ و گل، ترمیم بافتهای آوندی، متابولیسم قند و مواد هیدروکربنی و انتقال آن‌ها، تنظیم مقدار آب و هدایت آن در سلول، انتقال کلسیم در گیاه و تنظیم نسبت کلسیم به پتاسیم در انساج گیاهی، سنتز پروتئین، رشد ریشه، متابولیسم چربی و سنتز پکتین، تشکیل دیواره سلولی و نقل و انتقال مواد در بین سلول ها نقش مهمی‌ ایفا می‌کند.
 • این عنصر همچنین مقاومت گیاهان را به سرما و بیماری ها افزایش می‌دهد.
 • بُر یکی از مهمترین عناصری است که در جوانه زدن دانه گرده، تشکیل میوه و انتقال مواد فتوسنتزی به محل مصرف نقش اساسی دارد. بُر در درختان خزان کننده و همچنین در هسته دارها برای افزایش تشکیل میوه و جلوگیری از ریزش میوه و افزایش حرکت دانه گرده در لوله گرده و لقاح با تخمک، ضروری است.
 • در مقالات تخصصی فردین کشت می توانید علائم کمبود نور در گیاهان را نیز مطالعه بفرمایید.
فردین نژاد
آبان ۱۴, ۱۳۹۷