عمومی

علائم کمبود نور در گیاهان

کمبود نور

کمبود نور معمولا در گیاهان باعث کاهش کیفیت رشد و عملکرد می شود. علائم کمبود نور به صورت کاهش ذخایر مواد غذایی در گیاهان و رشد بی رویه برگها و طویل شدن ساقه ها مشاهده می شود.
به عنوان مثال کاهش نور در گوجه فرنگی سبب می شود بدلیل رقابت بین رشد برگها از یک طرف و رشد ساقه از طرف دیگر به وجود می آید گلهای کمتری در بوته تشکیل شود و یا این که گلهای موجود در گیاه پایدار نباشند و ریزش کنند.

عکس العمل گیاهان نسبت به نور متفاوت است و برخی گیاهان به نور بیشتر و برخی به نور کمتری نیاز دارند تا به بهترین عملکرد و کیفیت را تولید نمایند.

ارقام مختلف گیاهان در داخل یک گونه نیز در کشتهای زمستانی به یک صورت عمل نمی کنند. این امر را می توان به دلیل استفاده ناچیز از انرژی نورانی در زمان کربن گیری ,شدت تنفس, تولید برگ به ویژه سطح مخصوص برگ (نسبت سطح به وزن برگ) و روش کاشت گیاهان دانست.

تاثیر کمبود نور در گیاهان

۱- کاهش سرعت فتوسنتز و رشد
۲- ایجاد رقابت بین اندام های گیاه بر سر جذب مواد غذایی ودر نتیجه ریزش گل و میوه در گیاهی مثل گوجه فرنگی و خیار
۳- تولید گیاهان ضعیف
۴- افزایش طول میان گره ها
۵- باریک شدن ساقه
۶- نازک شدن برگها
۷- کاهش کیفیت محصول
۸- افزایش شیوع بیماری
۹- طولانی شدن دوره رشد و افزایش هزینه تولید خواهد شد.