بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه درختان میوه

مهمترین عامل زوال و مرگ درختان میوه بویژه هسته دارها پوسیدگی طوقه و ریشه ناشی از عوامل بیماری زا خاکزی است که مهمترین آنها گونه فایتوفترا می باشد .

علائم بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه:

درختان آلوده زودتر از درختان سالم خزان می کنند و سرشاخه ها دچار خشکیدگی می شوند . برگ درختان بیمار کم ، اندازه آنها کوچک ، رنگ شان سبز متمایل به زرد و میوه شان کوچک و آفتاب سوخته است . زوال درختان بیمار در اغلب موارد تدریجی است و خشک شدن درختان چندین فصل رشد طول می کشد اما گاهی نیز ظرف چند هفته تا ۲ یا ۳ ماه پس از بروز اولین نشانه های بیماری درختان سبز خشک می شوند .

علائم اختصاصی این بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه است که قسمتی از تنه تا سطح خاک و بخشی از ریشه علائم پوسیدگی را نشان می دهد . پوست بافت آلوده طوقه از بین می رود و به رنگ قهوه ای در می آید گاهی تغییر رنگ تا بافت چوب پیشروی می کند . همراه با فساد بافت شانکر یا زخم نیز در محل آلودگی نمایان شده که توام با ترشح صمغ است . حاشیه شانکرها مشخص و واضح است بطوری که اگر بافت محل شانکر با چاقوی تیز تراشیده شود بافتهای آلوده طیفی از رنگ های قهوه ای دارند که به بافت های سالم و سفید رنگ منتهی می شوند .

پوسیدگی طوقه

کنترل بیماری :

۱ . مدیریت صحیح آبیاری در پیشگیری و نیز مهار بیماری بسیار موثر است به گونه ای که درختان را می بایست خارج از مسیر جوی آب و نیز بیرون پشته ها قرار داد چرا که در غیر اینصورت زمینه اشباع رطوبت و پوسیدگی را سبب گردیده ، پس توصیه می گردد در آبیاری غرقابی یا به روش آبیاری نواری (دو نوار به موازات هم) و درختان در بین دو نوار با جوی آب و یا به طشتک آبیاری که در درختان در مرکز طشتک و بیرون از جوی باشد قرار گیرند .

۲ . کشت نهال در عمق مناسب و جلوگیری از تجمع خاک اضافی اطراف تنه درخت . هنگام کشت نهال باید دقت شود که محل اتصال پایه و پیوندک همچنین طوقه بالاتر از سطح خاک قرار گیرد .

۳ . استفاده از پایه های متحمل در برابر قارچ فایتوفترا نظیر پایه GF677 برای انواع درختان میوه هسته دار به ویژه برای بادام و هلو مناسب می باشد .

۴ . کنترل شیمیایی : استفاده از مخلوط بردو ۸-۴ درصد بصورت ضد عفونی و پانسمان طوقه و محل زخم ها در کنترل بیماری موثر می باشد.

۵- استفاده از سم الیت نیز در کنترل بیماری پوسیدگی طوقه می تواند بسیار موثر باشد.

۶- برای جلوگیری از این بیماری ها حتما از خاک مناسب استفاده شود. این بیماری ها بیشتر در خاک های رسی و خاک های سفت و کم نفوذ و یا در شرایط بارندگی طولانی اتفاق می افتد.

۷- بیماری پوسیدگی ریشه در درختان بادام شایع بوده که در اثر قارچ Armillaria  ایجاد می شود. میزبان این قارچ بلوط می باشد و در جایی که درخت بلوط قبلا بوده نباید بادام کاشته شود.

طاعتی زاده
فروردین ۲۵, ۱۳۹۹