ک

نام Hardy Kiwi
نام علمی Actinidia arguta
نامهای دیگر Kiwi berry و Arctic kiwi و Baby kiwi و Dessert kiwi و Grape kiwi و Northern kiwi و Cocktail kiwi
خانواده Actinidiaceae
نام کانیستل - Egg Fruit
نام علمی Pouteria campechiana
نامهای دیگر Canistel
خانواده Sapotaceae