ه

نام هانی‌بری
نام علمی Lonicera caerulea
نامهای دیگر Blue honeysuckle و Haskapberry و Blue-berried honeysuckle و Sweetberry honeysuckle
خانواده Caprifoliaceae