ج

نام جمبولان - Jambolan
نام علمی Syzygium cumini
نامهای دیگر Java plum و Black plum و Jamun
خانواده Myrtaceae