مقالات تخصصی

0 خیار درختی

گیاه شناسی و ارزش غذایی و دارویی خیار سبز

0 کپیوپوا ها

معرفی کاکتوس کوپیوپوا

0 بذر سروپجیا وودی

شناخت و معرفی گیاه سروپجیا وودی

1 کدو

معرفی انواع کدوها, گیاه شناسی و ارزش غذایی

0 بیماری ذرت

بیماری های مهم ذرت

0 مكان گيرنده

شناخت کاکتوس ها و معرفی گونه های خاص

5

اکواپونیک ” تولید ماهی و گیاه در یک رابطه همزیستی”

0

پیوند در سبزیجات

0 نور و تاثیر آن بر گیاهان

نور و تاثیر آن بر گیاهان و منابع مختلف نوری

0 تاثیر نور LED بر گیاهان

تاثیر نور LED بر گیاهان