دانلود رایگان

آنچه خواهید آموخت:

  • انتخاب بذر مناسب
  • آماده سازی زمین
  • مبارزه با علفهای هرز
  • آبیاری اصولی و منظم
  • تامین تغذیه بوته های بروکلی
  • زمان مناسب کشت بروکلی
  • روش های بسته بندی بروکلی