نورمصنوعی 5

نورمصنوعی

نورمصنوعی 5:

مورفولوژی چیست ؟

مورفولوژی به شکل ظاهری گیاه ارتباط دارد و شامل تمامی قسمت های گیاه می باشد که نور تاثیر مستقیمی بر این فرایند دارد .

طیف نور در فتوسنتز باعث تاثیر بر رشد گیاه و در مورفولوژی باعث تاثیر بر شکل ظاهری گیاه می شود.

فتوسنتز و مورفولوژی در گیاه با وجود اینکه فرایند متفاوتی را در گیاه ایجاد می کنند به طور همزمان و مکمل با یکدیگر عمل می کنند و در صورتی که از نور یکنواخت و مناسبی برای گیاه

استفاده شود محصول نهایی, یکنواخت تر و با کیفیت تری خواهیم داشت.

DLIچیست ؟

انتگرال نور روزانه یا DLI به مقدار انرژی تابش نور طبیعی خورشید در هر متر مربع در طول روز گفته می شود این عدد به صورت یک عدد میانگین در ساعات مختلف روز می باشد و مربوط به

گلخانه هایی می شود که از نور روز بهرمند هستند . DLI یک پارامتر کمک برای تجزیه و تحلیل کیفی است.

نورمصنوعی

DLA چیست ؟

به تعداد فتون های تولید شده توسط منبع نورمصنوعی در هر متر مربع گفته می شود این عدد همواره ثابت می باشد . DLA یک پارامتر اصلی فرایند کشت و کاشت, مورد استفاده, برای تجزیه و تحلیل کمی است.

PAR نوری چیست ؟

PAR به معنای تابش فعال فتوسنتزی بوده و شامل قسمت های مختلفی از طیف نوری (خورشیدیا مصنوعی) بوده که باعث تاثیر بر رشد (فتوسنتز) گیاهان می شود.

چراغ های فول اسپکتروم خانگی :

این چراغ ها که معموال نوری بنفش یا صورتی رنگ دارند برای استفاده گیاهان آپارتمانی مناسب هستند,  و فقط برای اینکه گیاهان خانگی, از کمبود نور از بین نروند کاربرد دارند و به عنوان چراغی که بتوان از آنها محصول و یا افزایش محصول داشت نمی توان استفاده نمود زیرا درصد طول موج های آبی و قرمز را به یک اندازه مساوی دارند و نمیتوانند طول موج فعال فتوسنتزی را برای تولید و ایجاد ارزش افزوده ایجاد نمایند .

نورمصنوعی

توجیح اقتصادی نورمصنوعی :

نور مصنوعی با توجه به افزایش تولید و بهره وری باالیی که در فضاهای کشت ایجاد می کند می تواند به روشهای مختلف از لحاظ اقتصادی برای کشاورزی بهره وری داشته باشد که در زیر به توضیح آن خواهیم پرداخت:

– باعث افزایش تولید محصول بین 93 تا 13 درصد خواهد شد و این در حالی است که هزینه های ثابت برای گلخانه دار همواره وجود دارد و به وسیله افزایش تولید با نورمصنوعی می تواند افزایش درآمد از طریق افزایش محصول, داشته باشند .

– باعث کاهش تلفات محصول به لحاظ شکل ظاهری و تولید محصولی یک اندازه و بازار پسند خواهد شد .

-در فصولی از سال که به دلیل کاهش نور طبیعی تولید محصول کاهش می یابد, واز طرفی باعث افزایش قیمت در بازار می شود, به وسیله نورمصنوعی می توان این کمبود را جبران و افزایش درآمد با فروش مبالغ باال را نسبت به سایر رقبا به دست آورد .

–  از آنجایی که کشت طبقاتی باعث افزایش سطح کشت در کم ترین مساحت زمین می شود, نور مصنوعی به عنوان تامین کننده نیاز اصلی گیاه به نور برای فتوسنتز, می تواند از این روش کشت حمایت نماید .

– عدم نیاز به ساخت گلخانه با هزینه های بسیار باال و ایجاد فضای کشت در سالنهای سرپوشیده و سوله های موجود و حتی فضاهای بدون نور طبیعی و خانگی نیز می تواند صرفه جویی اقتصادی قابل مالحظه ای را به همراه داشته باشد و باعث ایجاد بستر مناسبی برای کارآفرینی و ایجاد شغل شود .

جهت کسب اطلاعات بیشتر مقالات نور مصنوعی 1 ، نور مصنوعی 2، نور مصنوعی 3 ، نور مصنوعی 4 را مطالعه نمایید.

گرد آوری :  گروه نور رشد خورشید 

0