آفات مهم گلخانه ۱

هر جانداری که به هر نحوی موجب نقصان در کمیت و کیفیت محصول شود را آفت می گویند. که آفات مهم گلخانه مگس سفید، مگس مینوز، تریپس ها و شته ها می باشند.

مگس سفید یا سفید بالک یا عسلک گلخانه:

یکی از آفات مهم گلخانه حشرات سفید رنگ و ریزی هستند که قبل از بلوغ و هم در دوران بلوغ از شیره گیاهی تغذیه کرده و موجب ضعف عمومی گیاه می شوند. این آفات بیشتر در پشت برگ ها مشاهده می شوند.

خسارت غیر مستقیم این آفت به دو صورت می باشد:

به دلیل داشتن قعات دهانی مکنده ، ناقل بیماری های ویروسی می باشد مانند موزائیم خیار. این آفت ۳ تا ۴ سن پورگی دارد. در سن اول پورگی زیر برگ جذب می شود و تغذیه را شروع می کند. پاها در بقیه سنین پورگی غیر فعال می شوند و پوره ها غیر متحرک می شوند و در همان محل که توسط سن اول انتخاب شده باقی می مانند. دیدن پوره ها به دلیل رنگ روشن ان ها بسیار مشکل است.

دومین نوع خسارت: در اثر تغذیه، عسلک فراوانی تولید نموده که به روی این عسلک ها قارچ های دوده ای یا فوماژین به راحتی رشد می کند که سطح فتوسنتز گیاه را کاهش داده و به طور کلی موجب نقصان در تولید و عملکرد می شود.

روش های کنترل:

۱-استفاده از توری های ضد حشره در ورودی های گلخانه

۲- از بین بردن علف های هرز اطراف گلخانه . زیرا این آفات هنگام خالی بودن گلخانه بر روی علف های هرز اطراف گلخانه به عنوان میزبان دوم فعالیت می کنند

۳- نصب کارت های زرد

۴- مبارزه بیولوژیکی: با استفاده از زنبور انکارسیافورموزا

۵-مبارزه شیمیایی : مگس سفید از جمله آفات گلخانه است که به مرور نسبت به بسیاری از سموم مقاوم می شود. در مراحل اولیه با استفاده از سمومی مثل مالاتیون، موسپیلان، کنفیدور، آدمیرال کنترل می شود و در شرایط طغیان ترکیبی از این سموم مورد استفاده قرار می گیرد.

مگس مینوز:

یکی از آفات مهم گلخانه مگس مینوز می باشد که از آغاز کشت شروع به فعالیت می نماید و اگر زمانی که مقدار آن کم است با آن مبارزه نشود زمانی که گیاه به بار می نشیند مبارزه با آن غیر ممکن می شود.

حشره ماده آن داخل پارانشیم برگ تخم ریزی کرده پس از ۳ تا ۴ روز لارو زرد رنگی از تخم خارج می شود. این لارو به مدت دو هفته از سبزینه برگ تغذیه نموده که علایم تغذیه بصرت تونل های سفید و مارپیجی شکل به روی سطح برگ دیده می شود. سپس لارو ها انتهای تونل را سوراخ کرده و از برگ خارج می شوند و به شفیره تبدیل می شوند. شفیره با توجه به شرایط محیطی پس از ۲ تا ۳ هفته به حشره بالغ تبدیل می شود. مهمترین خسارت این حشره در مرحله لاروی است، مگس بالغ مینوز به صورت جزئی از شیره نباتی تغذیه می کند و حشره تولید مثل سریعی دارد که منجر به خسارت اصلی می گردد.

روش های کنترل :

۱-ایزوله کردن گلخانه

۲-مبارزه با علف های هرز

۳-استفاده از کارت های زرد

۴- مبارزه بیولوژیکی با زنبور دیجلی فوس ایساکا

۵-مبارزه شیمیایی با دیازینون، دسیس، آبامکتین، هوستاکوئیک، آمبوش

طاعتی زاده
بهمن ۲۷, ۱۳۹۸